Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav BDO Appraisal services – Znalecký ústav a.s.

BDO Appraisal services – Znalecký ústav a.s.

+420 226 223 223
+420 222 542 014 (fax)

Muchova 240/6
1600 Praha 6 - Dejvice
Hlavní město Praha

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Právní vztahy k cizině

  • Specializace: - mezinárodní právo soukromé (občanské, obchodní, rodinné a pracovní) a mezinárodní právo veřejné ekonomické, včetně práva Evropské unie.

Obor: Ekonomika

  • Specializace: • pro účetní evidenci: - české a mezinárodní účetní standardy - účetnictví podnikatelů, finančních institucí, organizací veřejného sektoru - inventarizaci a ekonomické rozbory - stanovení reálné hodnoty pro účetní účely - sledování výše a snižování nákladů - kontroling - environmentální účetnictví, - environmentální reporting (reporting environmentálních rizik, environmentálních dopadů, politik, strategií, závazků či environmentálního profilu, reporting emisí skleníkových plynů, reporting znečištění ovzduší, vod, půdy a dopadů a sanace znečištění, reporting výroby a spotřeby energie, sledování a snížení environmentálních nákladů, ekonomické souvislosti) • pro daňovou a celní problematiku: - daně, daňový systém České republiky a Evropské unie, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění - způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely - posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev - posouzení a vymezení výše slevy na dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky - posouzení splnění zvláštních podmínek, za které lze uplatnit slevu na dani z příjmů u poplatníka, kterému byly poskytnuty investiční pobídky - zatřiďování majetku do odpisových tříd pro daňové účely • pro mzdy: - ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů • pro oblast veřejné podpory: - veřejná podpora • pro ceny a odhady: - oceňování věcí movitých a nemovitých, oceňování práv, pohledávek a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování investičních instrumentů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu - posuzování ceny bydlení pro účely stanovení nájemného - oceňování podniků a jejich částí - oceňování obchodního jmění zejména při přeměnách právnických osob - přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění - přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů - stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení - přezkum zpráv o vztazích mezi propojenými osobami - ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání - oceňování podnikatelských rizik - oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how), autorských práv a podobných práv právům autorským - odhady environmentálních rizik, ocenění znečištění ovzduší, vod, půdy a dopadů znečištění a nákladů na sanaci znečištění a odstranění ekologických zátěží

Obor: Ekologie

  • Specializace: - identifikace a hodnocení ekologických a environmentálních rizik, environmentálních dopadů, politik, strategií, cílů - reporting emisí skleníkových plynů - reporting znečištění ovzduší, vod, půdy a dopadů znečištění - sanace ekologických zátěží

Obor: Elektrotechnika

  • Specializace: Automatizace.

Obor: Kybernetika

  • Specializace: Výpočetní technika - informační systémy, informační technologie, inteligentní systémy a sítě, počítačové systémy a sítě, počítačová grafika a multimedia, digitální zpracování obrazu, licencování informačních systémů, technologií, licencování výpočetních a počítačových programů.

Ověřeno z portálu MSP: 20.9.2019