Informace o znalecké činnosti, ve kterých se snadno vyznáte

znalecký ústav Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

+420 257 892 222
+420 257 921 444 (fax)

Strnady 136
25202 Jíloviště
Středočeský kraj

Zobrazit na mapě

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Čistota ovzduší

  • Specializace: Poškozování lesních porostů a lesních půd imisemi, atmosférické depozice v lesních porostech.

Obor: Lesní hospodářství

  • Specializace: Genetika, šlechtění a introdukce dřevin; lesní semenářství; lesní školkařství, obnova, ošetřování a výchova lesních porostů, lesnické technologie; zdravotní stav lesních porostů, poškození lesních porostů abiotickými, biotickými a antropogenními škodlivými činiteli, ochrana proti biotickým škodlivým činitelům (škodlivým organismům), aplikace pesticidů v ochraně lesa, poškození lesních ekosystémů způsobené lesnickou činností; výživa lesních porostů, stav lesních půd, hnojení a vápnění lesních porostů, biomasa lesních dřevin; hydrické funkce lesů, kvalita vody v lesních tocích, lesotechnické meliorace, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov zvěře, škody způsobené zvěří.

Obor: Ochrana přírody

  • Specializace: Zdravotní stav lesních porostů, ochrana lesních ekosystémů před abiotickými a antropogenními faktory, pěstební opatření pro udržení ohrožených dřevin v lesních porostech, narušení lesních ekosystémů a fytocenózy lesních dřevin.

Obor: Vodní hospodářství

  • Specializace: Hydrické funkce lesů, vodní bilance lesních porostů, kvalita vody v lesních tocích, hydrické vlastnosti lesních půd, lesní hospodaření v oblastech vodních zdrojů.

Obor: Zemědělství

  • Specializace: Zakládání, obnova a výchova porostů lesních dřevin na zemědělských půdách převáděných do PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), škody způsobené zvěří.

Ověřeno z portálu MSP: 23.8.2019