Podmínky použití

I. ÚVOD

Společnost SIMPLY-NET s.r.o., se sídlem Na Terasách 12, 312 00 Plzeň, IČ: 03193632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 29932 (dále jen „provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru katalogznalcu.cz, dostupného na internetové adrese (URL) www.katalogznalcu.cz (dále jen „portál“). Provozovatel na portálu zobrazuje oficiální údaje o soudních znalcích a znaleckých ústavech evidovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v Seznamu znalců a tlumočníků a Seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti na serveru www.justice.cz. Oficiální údaje o znalcích a znaleckých ústavech jsou provozovatelem zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ).

II. ROZŠÍŘENÉ ÚDAJE O ZNALCÍCH A ZNALECKÝCH ÚSTAVECH

a) Portál umožňuje znalcům a znaleckým ústavům sdílet v souladu s InfZ i další údaje o jejich vlastní znalecké činnosti, za účelem jejich představení uživatelům katalogznalcu.cz (dále jen rozšířené údaje).

b) Možnost sdílení rozšířených údajů je službou, která je Provozovatelem zpoplatněna na základě předchozísmluvní dohody mezi Provozovatelem a znalcem nebo znaleckým ústavem.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování údajů o znalcích a znaleckých ústavech včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

d) Znalec nebo znalecký ústav využívající placené služby portálu výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel zpracuje údaje v registraci uvedené do databáze, jakož i další údaje získané při následné komunikaci. Znalec nebo znalecký ústav dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel, jako správce, zpracovával údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu, služeb nebo nových informací. Provozovatel může registrovaným znalcům a znaleckým ústavům zasílat a jiným způsobem předávat nabídku od partnerů, o kterých se bude domnívat, že oslovené registrované znalce a znalecké ústavy pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti portálu. Souhlas je možné prostřednictvím e-mailu kdykoliv odvolat.

e) Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 30 pracovních dní.

III. POUŽITÍ

a) Návštěvník portálu bere na vědomí, že základní údaje o jednotlivých znalcích a znaleckých ústavech zveřejňované na tomto serveru jsou údaji, které jsou zveřejněny Ministerstvem spravedlnosti. Rozšířené údaje o znalecké činnosti spravuje vždy sám konkrétní znalec nebo znalecký ústav a Provozovatel neověřuje jejich faktickou správnost. Je-li znalci provozovatelem přidělen status "Prověřený znalec", byla se znalcem provedena kontrola jeho základních údajů. Tato kontrola byla provedena znalcem samotným na základě jeho dálkového přístupu do systému, nebo pomocí telefonického spojení provozovatele a znalce.

b) Provozovatelem ani vlastníkem portálu není Ministerstvo spravedlnosti.

c) Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Provozovatel odpovědný návštěvníkovi za škody způsobené:

  • nedovoleným nebo nesprávným užíváním systému,
  • neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, nebo přerušení způsobené výpadkem spojení),
  • uvedením nesprávných údajů ze strany Ministerstva spravedlnosti nebo jednotlivého znalce nebo znaleckého ústavu,
  • viry.

d) Znalec nebo znalecký ústav nesmí na svém profilu sdílet informace či data:

  • porušující právní předpisy České republiky,
  • porušující dobré mravy,
  • narušující veřejný pořádek,
  • způsobilá Provozovateli nebo třetím osobám způsobit škodu,
  • která svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

e) Provozovatel si vyhrazuje oprávnění odstranit bez souhlasu znalce nebo znaleckého ústavu jím sdílené informace o znalecké činnosti i v případě, že nedojde k porušení podle bodu III písm. d).

f) Jakékoli užití obsahu portálu, popř. jeho částí, jiným subjektem, zejména neoprávněné šíření obsahu je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu. Provozovatel má právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na portálu v souladu s podmínkami stanovených zákonem. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Smluvní vztahy vyplývající z těchto podmínek použití se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek použití s tím, že změnu vždy zveřejní na portálu v příslušném odkazu. Jestliže znalec nebo znalecký ústav sdílející rozšířené údaje nesouhlasí se změnou podmínek použití, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu tyto podmínky vypovědět, a to písemně na adrese sídla Provozovatele. Znalec nebo znalecký ústav s rozšířenými údaji, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání provozovatelem poskytované služby, a to nejpozději do 14 dní od změny podmínek.

Tyto podmínky použití nabývají účinnosti dne 15. 10. 2015.

Ochrana osobních údajů

Znalec nebo znalecký ústav svou registrací na serveru katalogznalcu.cz výslovně souhlasí s tím, že katalogznalcu.cz zpracuje osobní údaje v registraci uvedené do databáze, jakož i další údaje získané při následné komunikaci. Znalec dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby katalogznalcu.cz, jako správce, zpracovával údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu, služeb nebo nových informací o kataloguznalcu.cz. Společnost může registrovaným znalcům zasílat a jiným způsobem předávat nabídku od partnerů, o kterých se bude domnívat, že oslovené registrované znalce pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti kataloguznalcu.cz. Souhlas je možné prostřednictvím e-mailu kdykoliv odvolat a katalogznalcu.cz je povinen údaje zlikvidovat.